Links

CoMensha Een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die samenwerkt met anderen. Deze organisaties zijn (hoofd)verantwoordelijk voor de strijd tegen mensenhandel, de opsporing en vervolging van daders en de opvang en begeleiding van slachtoffers. CoMensha faciliteert anderen door te registreren, met kennis, door te signaleren, te rapporteren, maar ook te agenderen en zo nodig tot actie aan te zetten.

VNG De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.

Nationaal Rapporteur De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert aan de regering over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur monitort de effecten van het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd en doet aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren.

Programma Samen tegen Mensenhandel Een integrale aanpak in de strijd tegen mensenhandel. Het programma Samen tegen mensenhandel is daarom geschreven in samenwerking met een groot aantal organisaties. Samen staat in dit geval voor interdepartementaal, maar vooral ook samen met partners als gemeenten, het OM, de politie, de Inspectie SZW, de KMar, de IND, opvang- en zorginstellingen, jeugdhulpverlening, scholen, NGO’s, private partijen en internationale partners.

Wegwijzer mensenhandel helpt professionals de juiste ondersteuning voor slachtoffers van mensenhandel te vinden. Op deze site vindt u informatie over de verschillende fases en stappen in de ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel, de rechten en regelingen die daarbij gelden en over de organisaties die daarbij verder kunnen helpen.

Kennisinstellingen

CCV Het centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Wij maken veiligheidsbeleid effectief en uitvoerbaar. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, keurmerken, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt.

RIEC De tien RIEC's (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie- en Expertise Centrum) ondersteunen partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.

Internationaal

La Strada European Platform Against Trafficking in Human Beings

GAATW, Global Alliance againtst Traffic in Women

EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings

Netwerk-VN Vrouwenverdrag.