PROclaimer

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Organisatie en medewerkers van VNG verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

(Her)gebruik

  • De gebruiker mag de openbare inhoud die niet achter een inlog staan of gebonden zijn aan bepaalde gebruiksvoorwaarden kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren.
  • Afgeleide werken hiervan maken.

Voorwaarden voor (her)gebruik

  • De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
  • De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.

De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.